VietTUG.org - old forum

id = 2703, parent = 2674, thread = 2625, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = misuzu, ip = 133.1.125.179, time = 2006/07/31 (1154352943) ,
subject = Re:pdfscreen * Re:pdftricks, pstricks và pdflatex, hits = 0, karma = 0+0-,
Em mãi kô thể hiểu run script pst2pdf là thế nào, loay hoay mãi mà kô được . Đọc nội dung của nó chỉ là một vòng lặp để biên dịch các file -fig*.tex -> .eps -> .pdf. Em chỉ biên dịch từng file đưọc, kô sao thực hiện được cả vòng lặp... Mong nhận được sự chỉ bảo của diễn đàn