VietTUG.org - old forum

id = 270, parent = 0, thread = 270, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.99, time = 2005/10/28 (1130437181) ,
subject = FileServer bị down, hits = 525, karma = 0+0-,
Chủ đề này trao đổi về bài viết: FileServer bị down

File server đã trở lại bình thường

Ngày 27 tháng 10 năm 2005. Lúc 6 giờ 23 ( huế ).