VietTUG.org - old forum

id = 2674, parent = 2673, thread = 2625, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.229.19, time = 2006/07/27 (1154006962) ,
subject = pdfscreen * Re:pdftricks, pstricks và pdflatex, hits = 0, karma = 0+0-,
à ờ... thử lại thì đúng là pdfscreen không chơi với dvi được. /me biên dịch một ví dụ đơn giản thì thấy báo lỗi
! LaTeX Error: File `overlay3' not found.

Thôi kệ, chắc là pdfscreen gắn liền với pdflatex

Coi lại manual thì thấy có hỗ trợ backend driver dvips, pdftex,... Thử dùng tuỳ chọn dvips và biên dịch với latex thì báo lỗi \undefined control sequence tùm lum...

/me chưa bao giờ dùng pdfscreen cả