VietTUG.org - old forum

id = 2673, parent = 2663, thread = 2625, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = misuzu, ip = 133.1.124.65, time = 2006/07/27 (1154004850) ,
subject = Re:Pdftricks, pstricks và pdflatex, hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn bác lyk, em không hiểu tại sao kô biên dịch pdfscreen bằng dvi/ps/pdf được, nó báo lỗi ở package hyperef.sty. Mong nhận được chỉ bảo thêm của bác...