VietTUG.org - old forum

id = 2663, parent = 2661, thread = 2625, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 38.119.116.66, time = 2006/07/25 (1153812606) ,
subject = Re:Pdftricks, pstricks và pdflatex, hits = 0, karma = 0+0-,
cho hỏi nhỏ một xíu: với pdfscreen thì kô mần dvi/ps/pdf được sao?

Bởi vì với powerdot thì phải dùng dvi/ps/pdf, còn trực tiếp tex/pdf thì không xong

PS: cám ơn misuzu đã xem qua pdftricks