VietTUG.org - old forum

id = 2661, parent = 2649, thread = 2625, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = misuzu, ip = 133.1.125.179, time = 2006/07/24 (1153747072) ,
subject = Re:Pdftricks, pstricks và pdflatex, hits = 0, karma = 2+0-,
Pdftricks sẽ rất có ích khi ta làm việc với pdflatex, chẳng hạn pdfscreen. Em thấy rất nhiều file trong Ptricks tutorial online của bọn Ấn Độ viết đều sử dụng pdftricks. Em cũng tìm hiểu một chút vể pdftricks.

Theo em hiểu, để sử dụng pdftricks ta phải làm 3 bước:

1. chạy file tex (bằng pdflatex), nó sẽ tự động sinh ra các file ...-fig1.tex, và scrips pst2pdf. Và file pdf thu được sẽ kô có hình nào cả, chỉ có nội dung văn bản.

2. chay script pst2pdf. Nó sẽ tự động chuyển các file ...-fig1.tex thành các file ảnh ...fig1.pdf (bằng tex->ps->pdf), mà các file ảnh này có kích thước vừa đúng bằng kích thước của hình ta muốn chèn vào tex.

3. Lặp lại bước 1, lần này thì file pdf thu được đã được chèn đầy đủ các hình.

Bước 1 và 3 thì kô có gì, chỉ có bước 2 la em chưa hiểu lắm vì vậy em làm rât thủ công, tức là chạy từng file ..-fig1.tex nhỏ bằng tex->ps->pdf. Tuy nhiên bằng cách này ta chỉ thu được file ..-fig1.pdf mà khi chèn vào tex nó sẽ chiếm cả trang giấy do đó phải dùng lệnh [bb=...]. Vì thế em phải sử dụng một profile mới tex->ps->pdfbb để tạo ra file ..-fig1.pdf có kích thước vừa đúng bằng kích thước của hình ta muốn chèn vào tex, tất nhiên là ko phải dùng lệnh bb= nữa. (thực ra profile mới này em đã làm từ trước với mục đích sản xuất overlay cho pdfscreen theo ý muốn ).

Theo em chỉ khi nào phải dùng pdflatex, như pdfscreen chẳng hạn, thì mới dùng pdftricks, vì thực chất các file hình.pdf cũng có được qua con đường tex->ps->pdf rồi chèn vào tex sau.