VietTUG.org - old forum

id = 2658, parent = 2656, thread = 2451, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 58.186.51.34, time = 2006/07/24 (1153736274) ,
subject = Re:Với Opera 9.0, hits = 0, karma = 0+0-,
Cái này, kyanh đã fix rồi thầy ơi