VietTUG.org - old forum

id = 2656, parent = 2458, thread = 2451, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.240.34, time = 2006/07/24 (1153733848) ,
subject = Re:Với Opera 9.0, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình vẫn gõ được như các bạn đang thấy trên viettug. Mình đã dùng Unikey chọn unicode, kiểu gõ VNI