VietTUG.org - old forum

id = 2639, parent = 2637, thread = 2625, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 125.234.149.69, time = 2006/07/21 (1153498736) ,
subject = Re:Pdftricks, pstricks và pdflatex, hits = 0, karma = 0+0-,
Hơ hơ, lạc rồi thì thịt thôi, tự trừ mình một nửa Karma ... tiếc thay, không thể tự xử