VietTUG.org - old forum

id = 2637, parent = 2625, thread = 2625, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.233.140, time = 2006/07/21 (1153498218) ,
subject = Re:Pdftricks, pstricks và pdflatex, hits = 0, karma = 0+0-,
tomonumber1:
Chào các bác, tôi đang rất muốn dùng gói pstricks, nhưng lại muốn chạy thẳng pdflatex ra file pdf, mà không muốn chạy latex ra dvi trước, rồi ra ps, và pdf.
Quan trọng là kết quả ( và mục đích ???), chứ không phải phương tiện?

Nguyên nhân là vì pstricks xây dựng trên nền tảng PostScript, trong khi pdflatex lại không hỗ trợ PostScript

Dùng gói powerdot tạo trình diễn cũng phải qua con đường dvi/ps/pdf...

Nếu có chương trình thứ ba, ắt hẳn cũng không tốt lắm . /me chưa thử qua pdftricks bao giờ ( và cũng không nghe Mr. hhp nói về chàng này ). Theo nguyên tắc, thì nó cũng phải dựa trên PostScript, có khác là cách làm việc của nó trasparent với người sử dụgn thôi . Mà đã thế thì dùng dvi/ps/pdf coi bộ rõ ràng hơn, và đã có sắn.

Bàn ra như vậy nhưng /me sẽ xem qua pdftricks. Mới trở lại từ công tác tuyển sinh nên chưa xì trum ngay được

PS:
Bác Long Già trả lời hơi bị lạc nhé