VietTUG.org - old forum

id = 2633, parent = 2629, thread = 2625, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 125.234.149.69, time = 2006/07/21 (1153434354) ,
subject = Re:Pdftricks, pstricks và pdflatex, hits = 0, karma = 0+0-,
@tyty: pstricks mạnh mẽ, nhưng không dễ. Vấn đề cũng tương tự như plain tex vậy đó bạn à.

Tôi đặt câu hỏi này và biết chắc bạn sẽ trả lời thế nào: plain tex và latex, cái nào mạnh hơn, nhưng bạn lại thích cái nào ???