VietTUG.org - old forum

id = 2622, parent = 0, thread = 2622, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.247.69, time = 2006/07/15 (1152979866) ,
subject = vanchutr gửi longgia, kyanh và các members, hits = 1143, karma = 0+0-,
Tôi đã làm công việc phân ưu với gia đình Thầy Lê Bá Phi.
Gia đình vì kiêng cử nên không nhận khoản đóng góp của anh em trong viettug, empirics và các bạn khác.
Do đó tôi không thể làm gì khác.
Xin báo với longgia để đừng chuyển tiến cho tôi. Đã liên lạc di động 0919918699 nhưng longgia không mở máy.
vanchutr