VietTUG.org - old forum

id = 261, parent = 260, thread = 5, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.109, time = 2005/10/26 (1130338413) ,
subject = Re:Cài đặt TeX system trên Windows, hits = 0, karma = 0+0-,
hê, hê. congatrong lúc nào cũng gay gắt! Ghi nhận ý kiến của bác