VietTUG.org - old forum

id = 260, parent = 10, thread = 5, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = congatrong, ip = 222.252.245.194, time = 2005/10/26 (1130338163) ,
subject = Re:Cài đặt TeX system trên Windows, hits = 0, karma = 0+0-,
Mấy bác tạo ra chủ đề này để làm gì vậy? Mặc dù là diễn đàn, ai thích nói gì thì nói nhưng cố gắng có đuợc thông tin hữu ích cho người khác. Mất công tui lên đây tốn thời gian