VietTUG.org - old forum

id = 2593, parent = 2590, thread = 2515, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.244.51, time = 2006/07/11 (1152605731) ,
subject = Re:Làm sao gõ công thức Toán ?, hits = 0, karma = 0+0-,
Gửi ltn và các bạn có quan tâm đến TeX, LaTeX:

1. Bạn nên dùng trình soạn thảo WinShell 3.1 (đây là bản miễn phí mới nhất - hỗ trợ cả font Unicode). Khi cài đặt WinShell 3.1 thì nó tự động gắn kết với TeX/LaTeX; nếu không bạn vào menu của nó thì cũng chọn được các gắn kết cần thiết.

2. Cơ chế làm việc của TeX/LaTeX như sau:

Tài liệu soạn bằng trình soạn thảo đúng cấu trúc -> Compiler bằng TeX/LaTeX thì -> file .DVI -> File .DVI là file kết xuất (xem và in được bằng trình YAP.EXE; là phần mềm đi kèm theo bản MikTeX).

Nếu bạn dùng các bản TeX/LaTeX khác thì trình xem .DVI cũng có tên khác.

3. TeX/LaTeX chia các đối tượng cần xử lý thành những môi trường riêng biệt.

Ví dụ: Nếu muốn gõ công thức toán thì dùng môi trường toán. Có nhiều cách dùng môi trường toán. Ví dụ: Nhập phương trình bậc hai thì có thể:
$ x^2 - 2x + 3 = 0 $

hoặc là:
$$ x^2 - 2x + 3 = 0 $$

Và còn nhiều cách khác. Mỗi cách đều cho hình thức thể hiện khác nhau. Điều này do bạn lựa chọn.

Chúc bạn thấy thích thú khi dùng TeX/LaTeX

vanchutr