VietTUG.org - old forum

id = 2583, parent = 0, thread = 2583, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = newcondona, ip = 203.160.1.52, time = 2006/07/08 (1152350645) ,
subject = Một vấn đề về Hearder và Footer, hits = 895, karma = 0+0-,
Em dùng câu lệnh sau để tạo Header và Footer. Nhưng có một vấn đề là : đường kẻ ngang ngăn cách phần thân tài liệu với Footer nó đè lên cả dòng chữ ở Footer. Em muốn dãn khoảng cách giữa đường kẻ này vói dòng chữ phía dưới thì phải làm thế nào?

Các bác giúp em với.? Thank you very much?

\newpagestyle{special}[\fontsize{10pt}{10pt}\selectfont]
{%
    \headrule
    \sethead[][][]
    {bÀI TẬP đA Tạp Khả vi}{}{\usepage}
    \footrule
    \setfoot[][][]
    {\up{Nguyen thanh Long -} .}{}{\usepage}}
\newpagestyle{main}[\fontsize{10pt}{10pt}\selectfont]{%
    \headrule
       \sethead[\usepage][][]
       {\textsl{Bài Tập Đa tạp Khả vi}} {} {\thesection.\quad  \sectiontitle  }
    \footrule
             \setfoot[][][]
         {\up{Nguyen Thanh LOng -} .} {} {\usepage}
     }