VietTUG.org - old forum

id = 253, parent = 252, thread = 248, catid = 16, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.109, time = 2005/10/26 (1130319533) ,
subject = Re:Tài liệu thiết kế luận án tốt nghiệp, hits = 0, karma = 0+0-,
Bác 'công bố' rồi mà /me chỉ xem thoáng qua, không đọc kỹ Có gì, /me sẽ thông báo cho bác!

Great job!