VietTUG.org - old forum

id = 2526, parent = 2525, thread = 2255, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.228.112, time = 2006/07/04 (1152026417) ,
subject = Re:TeXnicCenter v 1beta7 ( với auto completion ), hits = 0, karma = 0+0-,
tuyệt. chuyện khởi động đã tốt hơn rât nhiều