VietTUG.org - old forum

id = 252, parent = 251, thread = 248, catid = 16, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 220.231.109.231, time = 2005/10/25 (1130239418) ,
subject = Re:Tài liệu thiết kế luận án tốt nghiệp, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn bác ky anh đã giúp đỡ, nhân tiện bác xem xem em có phải chỉnh sửa chỗ nào nữa thì cho em biết luôn với nhé. Em dịch chưa hay lắm