VietTUG.org - old forum

id = 247, parent = 245, thread = 245, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.2.50, time = 2005/10/24 (1130163608) ,
subject = Re:Vấn đề trang trí trong Tex., hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn có thể dùng package geometry. Chẳng hạn như sau:
\usepackage[top=1cm, bottom=1cm, left=1cm, right=1cm] {geometry}