VietTUG.org - old forum

id = 2458, parent = 2457, thread = 2451, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 58.186.49.170, time = 2006/06/24 (1151143622) ,
subject = Re:Với Opera 9.0, hits = 0, karma = 0+0-,
Tiếng Việt vẫn óanh được trong opera, nhưng dùng xvnkb, Cái box "Bộ gõ bị tịt"

....

Ngay cả xvnkb cũng lỗi một chút:

bõo (b o x x)

Opera quá tèo