VietTUG.org - old forum

id = 2425, parent = 2411, thread = 2410, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = phihung, ip = 58.186.90.154, time = 2006/06/20 (1150803287) ,
subject = Re:Kí hiệu tập hợp Uhoa, Bhoa, tôpô \"tô\"...., hits = 0, karma = 0+0-,
Theo Hùng thì các gói amsmath và amssymb cung cấp các font chữ cho các lệnh \mathcal\mathfrak vẫn không đúng yêu cầu về chữ hoa của bạn newcondona. Hãy tham khảo gói mathrsfs có lệnh cung cấp \mathscr{} (bị trùng tên với lệnh có sẵn đó nha, nên sửa file mathrsfs.sty)tạo chữ hoa cho Toán thật tuyệt vời!, thường dùng cho kí hiệu topo yếu. Hùng đã sử dụng các font này trong luận văn năm ngoái rồi và có một bài viết về các font của gói này nhưng không biết làm sao upload lên đây? khó thật?

Có một câu hỏi cho admin của trang này: Muốn upload file lên diễn dàn thì phải làm sao? Lần trước, longtable, đã phải nhờ Kỳ Anh gửi dùm rồi đó.