VietTUG.org - old forum

id = 2416, parent = 1486, thread = 1486, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 203.210.241.24, time = 2006/06/19 (1150711301) ,
subject = Re:karma karma karma karma, hits = 0, karma = 0+0-,
trời đất, mới thấy bác cuong12giaitich bị trừ tới 6 điểm, bảy cộng sáu trừ thế là gần huề

bên vnoss.org vừa tích hợp tính năng cho điểm + lý do cho điểm... thật đáng học hỏi... nhưng /me đau đàu kô biết tích hợp tính năng này vào viettug ra làm sao đây mong là các pác.... đừng trừ oan cho ai