VietTUG.org - old forum

id = 2411, parent = 2410, thread = 2410, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 218.56.32.230, time = 2006/06/19 (1150709032) ,
subject = Re:Kí hiệu tập hợp Uhoa, Bhoa, tôpô \"tô\"...., hits = 0, karma = 0+0-,
Cách đơn giản nhất:

\mathcal{B} , \mathcal {U}

Hầm hố một chút

\mathfrak{B}, \mathfrak{U}

Nhớ \usepackage{amsmath,amssymb}

n cách khác, xem ở đây Tất cả các ký hiệu trong TeX