VietTUG.org - old forum

id = 2410, parent = 0, thread = 2410, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = newcondona, ip = 203.160.1.52, time = 2006/06/19 (1150707676) ,
subject = Kí hiệu tập hợp Uhoa, Bhoa, tôpô \"tô\"...., hits = 1700, karma = 0+0-,
Trong một số giáo trình giải tích thường có các kí hiệu họ Bhoa , Uhoa, (không phải chữ hoa bằng lệnh \up{B} đâu), tôpo ,...nếu đánh bằng Word em có thể dùng các phông chữ .Vn....

Làm thế nào để đánh được các kí hiệu đó bằng teX. Bác nào biết xin chỉ giùm.