VietTUG.org - old forum

id = 241, parent = 237, thread = 195, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = kyan (guest), ip = 222.252.245.185, time = 2005/10/24 (1130146522) ,
subject = Re:MikTeX 2.4: cài gói với mpm.exe, hits = 0, karma = 0+0-,
Coi hướng dẫn ở trên đi bác. Kỹ một chút