VietTUG.org - old forum

id = 2389, parent = 2387, thread = 1853, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 125.234.243.152, time = 2006/06/15 (1150387302) ,
subject = Re:Making Index và chữ Đ, hits = 0, karma = 0+0-,
Sorry bác Long mình nhầm rồi. Danh từ số nhiều của indexindexes, indeces, bác xem lại coi sao?