VietTUG.org - old forum

id = 237, parent = 195, thread = 195, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = nguyenquoc, ip = 203.162.3.147, time = 2005/10/23 (1130069678) ,
subject = Re:MikTeX 2.4: cài gói với mpm.exe, hits = 0, karma = 0+0-,
sao tui không chọn gói diagxy để đánh dấu + được vậy dù đã cài đầy đủ CD miktex từ ISO miktex.nhưng khi gõ diag thì nó hiện ra như bảng 2
còn để làm bảng 3 thì không được, mong giúp đỡ