VietTUG.org - old forum

id = 2357, parent = 2332, thread = 2332, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.231.185, time = 2006/06/14 (1150219760) ,
subject = Re:server down ???, hits = 0, karma = 0+0-,
lỗi tại ai?

hóa ra, máy chủ ở cơ quan đưa vô số IP vào blacklist, kô thể nào truy cập được các trang web. Thậm chí, mail server /me dùng cũng tiêu luôn

tình trạng này đến bi chừ vẫn chưa chấm dứt, phải dùng proxy nhưng chỉ cho một số trường hợp đơn giản...

các pác thông cảm cho em!