VietTUG.org - old forum

id = 2353, parent = 2352, thread = 1853, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.255.89, time = 2006/06/13 (1150212380) ,
subject = Re:Making Index và chữ Đ, hits = 0, karma = 0+0-,
1/ Mình đồng ý với ý kiến của viettug, ở đây ta quan tâm đến tất cả các ký tự việt (glyph) nên phải xét tất cả mọi trường hợp.
2/ Mình chỉ muốn cho một phản ví dụ (không quan tâm đến ý nghĩa của nó) là chưa thể "hoàn tất" được.