VietTUG.org - old forum

id = 2352, parent = 2347, thread = 1853, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.234.120, time = 2006/06/13 (1150209583) ,
subject = Re:Making Index và chữ Đ, hits = 0, karma = 0+0-,
1/ về khía cạnh lập trình thì phải xét đến các trường hợp đó.
2/ việc dùng sai... vẫn có thể xảy ra, ví dụ học về thực hành tiếng việt, thầy muốn đưa ra các ví dụ sai để học trò chữa lại cho đúng
3/ có nhiều tổ hợp tiếng Việt chưa có nghĩa ( chứ không phải là KHÔNG )