VietTUG.org - old forum

id = 2348, parent = 0, thread = 2348, catid = 16, locked = 0, moved = 0,
userid = dduyhai, ip = 203.113.130.216, time = 2006/06/13 (1150206839) ,
subject = The LaTeX Companion (djvu format), hits = 32924, karma = 0+0-,
Mình đang có quyển sách rất hữu ích về latex: The LaTeX Companion, second edition của Frank Mittelbach và Michel Goossens.

Quyển này ở dưới dạng djvu, khá lớn khoảng 10mb.

Mình muốn upload lên viettug để chia sẻ với mọi người.

Nếu được đề nghị admin giúp đỡ.