VietTUG.org - old forum

id = 2345, parent = 2344, thread = 1853, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.2.23, time = 2006/06/13 (1150197665) ,
subject = Re:Making Index và chữ Đ, hits = 0, karma = 0+0-,
hoangoclan:
Make index bây giờ không chỉ phân ra chữ Đ nữa mà sẽ có thêm các mục 'Kí hiệu'; Ă, Â, Ê, Ô, Ơ và Ư.
Người dùng sẽ không cần phải can thiệp vào *.ind nhiều nữa, công việc đã hoàn tất và đang chờ test lại.
Vấn đề makeindex-vn vẫn còn nhiều việc phải làm, theo mình là phải giải quyết được các ký tự việt có dấu "~" (có dấu ngã trên đầu) chẳng hạn như: chữ Ã Ẽ Ũ... thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Hãy thử file test.tex sau đây:

\documentclass[a4paper,12pt]{article}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\makeindex
\def\testword#1{\noindent#1\index{#1}\newpage}

\begin{document}
\testword{U}
\testword{Ững Hồng}
\testword{ững xử}
\InputIfFileExists{test.ind}{}
\end{document}


Kết qủa không tách được U và Ư