VietTUG.org - old forum

id = 2344, parent = 2333, thread = 1853, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 125.234.247.14, time = 2006/06/13 (1150181741) ,
subject = Re:Making Index và chữ Đ, hits = 0, karma = 0+0-,
Make index bây giờ không chỉ phân ra chữ Đ nữa mà sẽ có thêm các mục 'Kí hiệu'; Ă, Â, Ê, Ô, Ơ và Ư.
Người dùng sẽ không cần phải can thiệp vào *.ind nhiều nữa, công việc đã hoàn tất và đang chờ test lại.