VietTUG.org - old forum

id = 2337, parent = 0, thread = 2337, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.232.191, time = 2006/06/10 (1149934144) ,
subject = cách cung cấp hình minh họa cho diễn đàn, hits = 1357, karma = 0+0-,
page moved to wiki:imagehack