VietTUG.org - old forum

id = 2332, parent = 0, thread = 2332, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.232.191, time = 2006/06/09 (1149848545) ,
subject = server down ???, hits = 929, karma = 0+0-,
Hơn hai ngày nay tại nơi mình ở không thể vào trang VietTUG và nhiều trang khác, trong khi một số trang khác vào bình thường... Không rõ lý do!

Dịch vụ gmail vẫn xài tốt trong khi nhiều mail server khác tiêu tùng. Bạn có thể liên lạc để được giúp đỡ nhanh:

viettug ở gmail.com
xkyanh ở gmail.com
longgia2001 ở gmail.com

nhắn tin ( yahoo chát ):

viettug
xkyanh

cheers