VietTUG.org - old forum

id = 233, parent = 232, thread = 107, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 221.132.63.147, time = 2005/10/22 (1129973360) ,
subject = Re:Unicode, hits = 0, karma = 0+0-,
Hê hê, có nhiều loại bảng mã /me cũng rầu. Gói VnTeX hiện chỉ hỗ trợ UTF8 thôi. Những anh chàng khác thì /me kô biết rõ (Bác liên hệ tác giả của VnTeX xem sao ?)

Thua!