VietTUG.org - old forum

id = 2329, parent = 0, thread = 2329, catid = 28, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.232.191, time = 2006/06/09 (1149846478) ,
subject = g::Screenshot.png, hits = 784, karma = 0+0-,
Chủ đề này trao đổi về hình:

/img/Screenshot.png.jpg

mình thấy cái hình đó là để quảng cáo winefish mà