VietTUG.org - old forum

id = 232, parent = 110, thread = 107, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hchon, ip = 203.162.3.147, time = 2005/10/22 (1129972307) ,
subject = Re:Unicode, hits = 0, karma = 0+0-,
Làm như cách trên thì chỉ dịch được những file đánh bằng Unicode với mã UTF8, có cách nào dịch các file đánh bằng Unicode dựng sẵn mà không cần chuyển sang UTF8 không? Vì hiện này mã UTF8 không có bộ font nào hổ trợ, nên khi sử dụng ta gặp khó khăn trong vấn đề hiển thị và sưa văn bản.