VietTUG.org - old forum

id = 2301, parent = 2213, thread = 2211, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = langbam, ip = 203.162.3.153, time = 2006/06/05 (1149526145) ,
subject = Re:circuit_macros, hits = 0, karma = 0+0-,
Dầu sao cũng vui rồi, cảm ơn bạn nhé. Cái Dia thì tiện hơn WinTpic chút xíu. Còn m4 mình đã chạy được một hai tệp rồi, các lệnh trong file tex của m4 nhiều khi phải chỉnh sửa lại, và nói chung rắc rối.