VietTUG.org - old forum

id = 2289, parent = 0, thread = 2289, catid = 28, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.210.241.178, time = 2006/06/04 (1149356958) ,
subject = g::htth.png, hits = 3494, karma = 0+0-,
Chủ đề này trao đổi về hình:

/img/htth.png.jpg

tuyệt kú mèo!

bác hoangoclan voọc cái source đến 1 giờ sáng... đúng là khổ công!