VietTUG.org - old forum

id = 2288, parent = 2169, thread = 2141, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 203.210.241.178, time = 2006/06/03 (1149350230) ,
subject = Re:hỗ trợ chữ ký ở diễn đàn, hits = 0, karma = 0+0-,
mới bổ sung một mớ ( nghĩa là rất nhiều ) các avatar. các thành viên nhanh chân chọn hàng kẻo hết dưới đây là một số trong thư viện mới:

http://sarovar.viettug.org/img/new_av.jpg