VietTUG.org - old forum

id = 2255, parent = 0, thread = 2255, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.237.76, time = 2006/05/29 (1148896690) ,
subject = TeXnicCenter v 1beta7 ( với auto completion ), hits = 7596, karma = 0+0-,
Tải về: LINK_HERE?download

Bản TeXniCenter 1 beta 7 với hỗ trợ tự động hoàn thành lệnh ( nhấn phím <control><space> ), hỗ trợ bibtex, đánh số các dòng,.... và hàng loạt các cải tiến, vá lỗi... ( xem chi tiết tại trang chủ http://www.texniccenter.org/ )