VietTUG.org - old forum

id = 2252, parent = 1958, thread = 1853, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.229.193, time = 2006/05/27 (1148738308) ,
subject = Re:Making Index và chữ Đ, hits = 0, karma = 0+0-,
ê, bác hoangoclan đâu mất rồi? Chờ dài cả cổ hà!