VietTUG.org - old forum

id = 2214, parent = 0, thread = 2214, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.225.153, time = 2006/05/23 (1148389515) ,
subject = \\AtEndDocument, hits = 2131, karma = 1+0-,
Đôi khi bạn muốn thực thi một vài mã TeX ở trang cuối cùng của tài liệu.

Cách làm bình thường là đặt mã đó ngay trước \end{document}.

Nhưng có thể bạn thích làm việc đó trước, trước luôn \begin{document}, vì lý do tiện lợi chẳng hạn, thì sao? Hãy theo dõi cách giải quyết bài toán sau nhé

Bài toán: in ra số trang của tài liệu
Giải quyết:
\documentclass{....}
\AtEndDocument{\label{lastpage}}
\begin{document}
Tài liệu này có \pageref{lastpage} trang ;)

% một mớ thứ ở đây...
\end{document}


Bạn có thể dùng nhiều lần \AtEndDocument

Ngoài ra còn có \AtBeginDocument. Cả hai lệnh vừa nói thực ra thường có ích cho người viết các gói