VietTUG.org - old forum

id = 218, parent = 0, thread = 218, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hchon, ip = 203.162.3.159, time = 2005/10/20 (1129822617) ,
subject = vntex-3.02, hits = 7620, karma = 0+0-,
Chủ đề này trao đổi về bài viết: vntex-3.02

Ky Anh ơi! Bản VnTex 3.02 mới cập nhật có gì mới so với các bản trước? Mình đang sài bản Vntex củ hơn, và gặp một vấn đề như sau:

Khi dịch file.tex đánh bằng Mã Unicode có sẳn thì Ok, nhưng khi dịch một file.tex dùng Unicode do mình đánh bằng font Times New Roma thì gặp lỗi.

Nhờ chỉ giáo dùm.