VietTUG.org - old forum

id = 2141, parent = 0, thread = 2141, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 203.210.241.183, time = 2006/05/19 (1148031164) ,
subject = hỗ trợ chữ ký ở diễn đàn, hits = 1357, karma = 0+0-,
hỗ trợ chữ ký cá nhân cuối bài viết ở diễn đàn vừa được bật.

chỉ cho phép plaintext: các bạn không thể dùng bbcode để tô màu mè cho chữ ký của mình. chữ ký theo mặc định có màu green.

enjoy!