VietTUG.org - old forum

id = 2093, parent = 0, thread = 2093, catid = 19, locked = 1, moved = 0,
userid = nightmare, ip = 222.252.81.166, time = 2006/05/14 (1147562706) ,
subject = ConTeXT, MikTeX: load font MSAM10 error ?, hits = 1716, karma = 0+0-,
em bị một cái lỗi kỳ quái là em compile file ConTeXt ngon lành nhưng không
hiểu sao xài acrobat reader mở thì nó lại báo là không load được font MSAM10 ?

đây là file tex của em
%----------------------------------
\starttext
%\showframe
%\showsetups
\setupbackgrounds[page][background=cover]
\input cover-3005

\setupbackgrounds[page][background=]
\setupbackgrounds[text][leftmargin][background=]
\setupbackgrounds[page][background=license]

\blank[19.5cm,force]

Để xem nội dung của giấy phép, xin viếng thăm trang
hoặc gửi thư về Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.

%-----------------------------------------------------
\page
\setupbackgrounds[page][background=]
\setupbackgrounds[text][leftmargin][background=]
\setupbackgrounds[page][background=lastpage]

\stoptext


Mong các bác giúp đỡ...

nm.