VietTUG.org - old forum

id = 2054, parent = 2046, thread = 1367, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = texe, ip = 203.160.1.52, time = 2006/05/08 (1147024198) ,
subject = Re:danh so phuong trinh, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn anh hhp, đúng đây là cái em muốn hỏi.