VietTUG.org - old forum

id = 2046, parent = 2045, thread = 1367, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.252.204, time = 2006/05/07 (1147014694) ,
subject = Re:danh so phuong trinh, hits = 0, karma = 0+0-,
texe:
...nếu có hai công thức là (1.4) và (1.4'). Vậy làm sao để có điều này. Hơn nữa, nếu có 3 công thức phải đánh số là (3.4), (3.4'), (3.4'') mà giữa các công thức ấy lại có nhiều dòng văn bản thì phải làm thế nào, vì em làm nó ra là (3.4), (3.5) chứ không được (3.4), (3.4')... Mong các anh giúp.
texe, thử cái này xem đúng ý bạn không?

\documentclass{article}
\usepackage{amsmath}
\numberwithin{equation}{section}
\def\so-phay#1{\tag{\ref{pt:goc}\,$#1$}}

\begin{document}

\section{test}
\begin{equation}\label{pt:goc}
a_1x+b_1y+c_1=0
\end{equation}
test test test
\begin{equation}
\so-phay{'}
a_2x+b_2y+c_2=0
\end{equation}
test test test
\begin{equation}
\so-phay{''}
a_3x+b_3y+c_3=0
\end{equation}

\end{document}


from admin: \def\so-phay is not recommended